Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Toezicht en handhaving

Wettelijke normen moeten worden nageleefd: zonder naleving zijn regels slechts een lege huls. De overheid kan op grond van het handhavingsrecht de naleving afdwingen van bijvoorbeeld regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieurecht en de openbare orde. Toezicht op de naleving gaat aan handhavend optreden vooraf.

Handhavingsrecht

Op grond van de beginselplicht tot handhaving moet de overheid als sprake is van een overtreding van een wettelijke norm in de regel handhavend optreden. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend is met handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag de overheid weigeren handhavend op te treden. Handhaving kan ambtshalve of op basis van een handhavingsverzoek plaatsvinden.

Als de overheid het vermoeden heeft dat regelgeving wordt overtreden, zal zij eerst moeten onderzoeken of dit vermoeden terecht is. Meestal schakelt zij daarvoor een van haar toezichthouders in. Als de toezichthouder de overtreding constateert, wordt dit vastgelegd in een rapport van bevindingen. Dit rapport dient als bewijs voor het handhavend optreden van de overheid.

Handhavend optreden door de overheid kan door middel van de volgende instrumenten:

  1. Last onder bestuursdwang: de bevoegdheid van de overheid om de overtreding ongedaan te maken en de kosten op de overtreder ter verhalen;
  2. Last onder dwangsom: de verplichting tot betaling van een bedrag aan de overheid als de overtreding niet (tijdig) ongedaan wordt gemaakt.
  3. Bestuurlijke boete: de overheid legt een boete op. Herstel van de overtreding doet niet af aan de verplichting om de boete te betalen.

Voorafgaand aan deze sancties zal de overheid haar voornemen tot handhavend optreden in beginsel moeten aankondigen in een vooraankondigingsbrief. De vermeende overtreder krijgt vervolgens een bepaalde termijn om zijn zienswijze op het voornemen kenbaar te maken. Tegen het handhavend optreden staat rechtsbescherming open. Het handhavingsrecht biedt de algemene kaders voor het afdwingen van de naleving van regels op veel verschillende rechtsgebieden, zoals het omgevingsrecht en de APV. Elke handhavingsdiscipline vraagt om eigen aanpak.

Openbare-orderecht

Binnen de gemeente is de burgemeester belast met de handhaving van de openbare orde. Zo is de burgemeester bevoegd overtredingen van wettelijke voorschriften te beletten of te beëindigen. De regels en bevoegdheden voor de handhaving van de openbare orde staan verspreid in onder andere de Gemeentewet, de Opiumwet en de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). Ook is de burgemeester bevoegd om in het kader van de openbare orde op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te handhaven.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten