icon

Elektronische kennisgeving ontwerpbesluiten

Internet en email zijn communicatievormen die niet meer uit ons leven zijn weg te denken. Ook de overheid maakt van deze elektronische communicatiemiddelen dankbaar gebruik. Maar mag een overheidsorgaan ook haar ontwerpbesluiten, die de kennis van een grote homogene groep moet bereiken, alleen maar via elektronische weg bekendmaken? Sinds vandaag luidt het antwoord daarop: Neen, tenzij de wet anders bepaalt.

Vandaag heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State namelijk geoordeeld dat een overheidsorgaan een kennisgeving over het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit (waarbinnen tegenstanders, mede tot behoud van rechten, hun zienswijzen kunnen indienen) niet uitsluitend via het internet mag bekendmaken. De publicatie moet minimaal ook op één niet elektronische wijze worden uitgevoerd.

Tenzij: het toepasselijk wettelijk voorschrift deze mogelijkheid biedt. Als daarin is opgenomen dat een bekendmaking van het ter inzage leggen van een ontwerpbesluit uitsluitend via het internet gepubliceerd mag worden, dan hoeft de bekendmaking niet ook nog eens langs niet-elektronische weg.


Claudia Koenen is niet meer werkzaam bij Wieringa Advocaten. Indien u een vraag heeft naar aanleiding van deze blog dan kunt u zich wenden tot één van de advocaten binnen het praktijkgebied bestuursrecht

Elektronische kennisgeving ontwerpbesluiten