Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Dit zijn onze
Algemene voorwaarden

Wanneer wij cliënten adviseren of voor hen gaan optreden gaan wij een opdrachtovereenkomst met hen aan. Op deze overeenkomst van opdracht zijn onze algememene voorwaarden van toepassing. Meer daarover leest u hieronder.

Voor de goede orde zij vermeld dat in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden is bepaald dat iedere aansprakelijkheid van Wieringa Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van verzekeraars komt.

Voorts blijkt uit de Algemene Voorwaarden dat de rechtsverhouding tussen de cliënt en Wieringa Advocaten wordt beheerst door het Nederlands recht en dat eventuele geschillen uitsluitend zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Download hier de Algemene Voorwaarden van Wieringa Advocaten.

Rechtsvorm, uurtarieven, verzekering, klachten- en geschillenregeling

Wieringa Advocaten is een maatschap en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 34372239. Het BTW-nummer is NL0024.68.530.B.01.

Alle advocaten van Wieringa Advocaten zijn als advocaat in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten (adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag; telefoon: +31 70 335 35 35).

Wieringa Advocaten hanteert verschillende uurtarieven, afhankelijk van ervaring en specialisatie van de betreffende advocaat en van de complexiteit van de zaak. Over het in een specifieke zaak toepasselijke uurtarief wordt de cliënt steeds vooraf geïnformeerd.

Wieringa Advocaten heeft een beroepsaansprakelijkheids-verzekering afgesloten tot een bedrag van € 10.000.000.
De dekking is wereldwijd, met uitzondering van claims onder recht of rechters van de VS en Canada.
De verzekeraar kan worden benaderd via tussenpersoon Mutsaerts op het volgende adres: Mutsaerts B.V., Ringbaan West 240, Postbus 9102, 5000 HC Tilburg

Download hier onze klachten- en geschillenregeling.

Informatie over de door de advocaten van Wieringa Advocaten verrichte diensten kan worden opgevraagd bij: Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Wieringa Advocaten, Postbus 10100, 1001 EC Amsterdam.

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse orde van advocaten verplicht alle in Nederland werkzame advocaten sinds maart 2020 zich in te schrijven in het rechtsgebiedenregister. Advocaten kunnen zich registreren op minimaal één en maximaal vier rechtsgebieden waarop zij werkzaam zijn. Per hoofdrechtsgebied is iedere advocaat verplicht elk kalenderjaar tien opleidingspunten te halen volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten. De verplichting geldt in het algemeen vanaf het vierde jaar dat men werkzaam is als advocaat.

De hierna genoemde advocaten staan momenteel op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebie­den­register geregistreerd:

mr. Erik Jan Bink: Ondernemingsrecht
mr. Silvan Boer: Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht)
mr. Liselot Bosman: Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht
mr. Victor Bouman: Informatierecht (ICT recht)
mr. Lex Bruinhof: Intellectueel eigendomsrecht, Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht)
mr. Joost van der Grinten: Ondernemingsrecht, Insolventierecht (beide voor alle daaronder vallende sub-rechtsgebieden)
mr. Stephan van de Kant: Ondernemingsrecht, Insolventierecht
mr. Wikke Kootstra: Arbeidsrecht
mr. Sebastiaan Levelt: Omgevingsrecht, Bouwrecht, Vastgoedrecht
mr. Nicky Loekemeijer: Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht); Omgevingsrecht (milieurecht, ruimtelijk bestuursrecht).
mr. Kiki Manse: Arbeidsrecht
mr. Charles Moons: Huurrecht (woonruimte, bedrijfsruimte)
mr. Björn Mulder: Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht)
mr. Janneke Sinnige: Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht), Omgevingsrecht (ruimtelijk bestuursrecht)
mr. Jeroen van Straaten: Ondernemingsrecht, Burgerlijk procesrecht
mr. Lucia Tellegen: Algemene praktijk (Burgerlijk recht, Bestuursrecht)
mr. Anna Tsheichvili: Bestuursrecht
mr. Joram Verstoep: Ondernemingsrecht, Verbintenissenrecht

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten