Wieringa AdvocatenWieringa Advocaten • Postbus 10100 1001 EC Amsterdam • IJdok 17 1013 MM Amsterdam • +31 (0)20 624 6811 • Wieringa@wieringa.nl

Overheidsaansprakelijkheid

De overheid kan aansprakelijk zijn voor schade die wordt veroorzaakt door haar handelingen en besluiten. Daarbij komen meer juridische problemen om de hoek kijken dan in het reguliere aansprakelijkheidsrecht. De advocaten van Wieringa staan zowel overheidsinstanties, als bedrijven en particulieren bij in dit specialistische rechtsgebied.


Rechtmatig en onrechtmatig overheidshandelen

Zowel voor schade die het gevolg is van rechtmatig handelen als onrechtmatig handelen kan de overheid aansprakelijk zijn. Bij rechtmatig handelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan kan op zichzelf qua inhoud en totstandkoming juist en dus rechtmatig zijn, maar tóch schade veroorzaken. Dergelijke planschade kan onder omstandigheden vergoeding in aanmerking komen. Een voorbeeld van onrechtmatig handelen door de overheid, is wanneer ten onrechte een omgevingsvergunning wordt geweigerd, waardoor de bouw van een project grote vertraging oploopt.

Grens van civiel en bestuursrecht
Vraagstukken met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid hebben zowel civielrechtelijke als bestuursrechtelijke aspecten. Enerzijds zijn civiele begrippen als toerekening, causaliteit en relativiteit van belang. Anderzijds gaat het bij overheidsaansprakelijkheid ook om specifiek bestuursrechtelijke zaken als nadeelcompensatie en normaal maatschappelijk risico. Expertise op beide rechtsgebieden is dan ook van groot belang. Omdat Wieringa Advocaten zowel specialisten in huis heeft op het gebied van het civiele aansprakelijkheidsrecht, als het bestuursrecht, is zij bij uitstek in staat u bij te staan in complexe vraagstukken met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid.

Gerelateerde blogs

 

waarnaar bent u op zoek?

pagina's waarop minstens één van de zoektermen voorkomt
pagina's waarop alle zoektermen voorkomen
pagina's waarop de exacte tekst voorkomt

in de hele website
alleen in de blog
in de website met uitzondering van de blog

Wieringa Advocaten